info@ocs.p2.gov.np || ०४१–५२१७४३ || ५२८३७९ || ५२६६५९

महालेखापरीक्षकको पदाधिकारीज्यूहरुसंग छलफल

आज मिति २०८०/०९/१७ गते महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट पाल्नु भएका कार्यवाहक महालेखापरीक्षकज्यू सहितको टोलीसंग लेखापरीक्षण बेरुजु फस्यौट र सम्परीक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धमा माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूसंग छलफल भयो ।

  

 

सि. न शिर्षक डाउनलोड
1. महालेखापरीक्षकको पदाधिकारीज्यूहरुसंग छलफल