info@ocs.p2.gov.np || ०४१–५२१७४३ || ५२८३७९ || ५२६६५९

खोप सेवा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

सि. न शिर्षक डाउनलोड
1. खोप सेवा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक