info@ocs.p2.gov.np || ०४१–५२१७४३ || ५२८३७९ || ५२६६५९

गाउँ सभा/नगर सभा/जिल्ला सभाको कार्य संचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७

सि. न शिर्षक डाउनलोड
1. गाउँ सभा/नगर सभा/जिल्ला सभाको कार्य संचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७