info@ocs.p2.gov.np || ०४१–५२१७४३ || ५२८३७९ || ५२६६५९

प्रादेशिक विधुत सम्बन्धी विधेयक, २०७७

सि. न शिर्षक डाउनलोड
1. प्रादेशिक विधुत सम्बन्धी विधेयक, २०७७