info@ocs.p2.gov.np || ०४१–५२१७४३ || ५२८३७९ || ५२६६५९

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७६

सि. न शिर्षक डाउनलोड
1. प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७६