info@ocs.p2.gov.np || ०४१–५२१७४३ || ५२८३७९ || ५२६६५९

मुख्यन्यायाधिवक्तको काम कर्तव्य अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

सि. न शिर्षक डाउनलोड
1. मुख्यन्यायाधिवक्तको काम कर्तव्य अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५