info@ocs.p2.gov.np || ०४१–५२१७४३ || ५२८३७९ || ५२६६५९

प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक, २०७४

सि. न शिर्षक डाउनलोड
1. प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक, २०७४