info@ocs.p2.gov.np || ०४१–५२१७४३ || ५२८३७९ || ५२६६५९

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु

 
सि.नं. नाम पद सम्पर्क नं. फोटो
१. लुम्बनाथ पोखरेल नि.सचिव ९८४४०४१४८८
२. शत्रुधन यादव क. अधिकृत ९८५४०२८४८६
३. बिष्णुदेव साह लेखा अधिकृत ९८६२८३९०४२
४. नवकेश्वर प्रसाद साह नायब सुब्वा ९८४३१७५५०४
५. बिरेन्द्र कुमार महतो नायब सुब्वा ९८४२४३५३७२
६. मो.नजाम हुसेन साह कम्प्यूटर अपरेटर ९७६२३०५७२५
७. हरि शंकर महतो ह.स.चा. ९८५४०२३७१४
८. बैद्यनाथ महतो ह.स.चा. ९८४४१६७७१०
९. सरोज यादव ह.स.चा. ९८१४७२०२८१
१०. निरज कुमार यादव का.स. ९८२६८८२९९१
११. मुकेश मरिक का.स. ९८०९६४६८८५
१२. आनन्द कुमार मल्लिक स्वीपर ९८०७६०८८६४