विधेयकहरु

प्रमाणीकरण भएका विधेयकहरुको नामावली

क्र.स.वर्षविधेयकको नामऐन नं.प्रमाणिकरण मितिहेर्नुहोस्
१.२०७४प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक, २०७४०१(२०७४)२०७४।१२।२९डाउनलोड
२.२०७५प्रदेश नं. २ को विनियोजन विधेयक, २०७५०१(२०७५)२०७५।०१।२१डाउनलोड
३.२०७५प्रदेशको सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५०२(२०७५)२०७५।०२।३०डाउनलोड
४.२०७५प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५०३(२०७५)२०७५।०३।१७डाउनलोड
५.२०७५मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५०४(२०७५)२०७५।०३।१७डाउनलोड
६.२०७५प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७५०५(२०७५)२०७५।०३।२९डाउनलोड
७.२०७५आर्थिक विधेयक, २०७५ ०६(२०७५)२०७५।०३।३२डाउनलोड
८.२०७५प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन विधेयक, २०७५०७(२०७५)२०७५।०३।३२डाउनलोड
९.२०७५प्रदेश नं. २ को स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५०८(२०७५)२०७५।०३।३२डाउनलोड
१०.२०७५प्रदेश नं. २ को नीति आयोगको गठन तथा कार्य सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५०९(२०७५)२०७५।०४।२५डाउनलोड
११.२०७५प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५१०(२०७५)२०७५।०६।२४डाउनलोड
१२.२०७५मुख्य न्यायाधिवक्तको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको अन्य शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५११(२०७५)२०७५।०६।२५डाउनलोड
१३.२०७५प्रदेश नं. २ को विपद व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७५१२(२०७५)२०७५।०६।२६डाउनलोड
१४.२०७५प्रदेश नं. २ को प्रशासकिय कार्यविधि नियमित गर्ने विधेकय, २०७५१३(२०७५)२०७५।०९।०१डाउनलोड
१५.२०७५प्रदेश नं. २ को सार्वजनिक प्रशासनका लागि करारमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५१४(२०७५)२०७५।०९।०१डाउनलोड
१६.२०७५प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५१५(२०७५)२०७५।०९।१५डाउनलोड
१७.२०७६प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७६०१(२०७६)२०७६।०२।२१डाउनलोड
१८.२०७६आर्थिक विधेयक, २०७६०२(२०७६)२०७६।०३।३१डाउनलोड
१९.२०७६प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७६०३(२०७६)२०७६।०३।३१डाउनलोड
२०.२०७६विनियोजन विधेयक, २०७६०४(२०७६)२०७६।०३।३१डाउनलोड
२१.२०७६प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७६०५(२०७६)२०७६।०५।०४डाउनलोड
२२.२०७६प्रादेशिक सडक निर्माण, संभार तथा बिस्तार गर्ने सम्बन्धमा ब्यबस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७६०६(२०७६)२०७६।०७।०६डाउनलोड
२३.२०७६दलित सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६०७(२०७६)२०७६।०८।२४डाउनलोड
२४.२०७७स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले पाउने सुबिधा सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७०१(२०७७)२०७७।०३।३१डाउनलोड
२५.२०७७विनियोजन विधेयक, २०७७०२(२०७७)२०७७।०३।३१डाउनलोड
२६.२०७७आर्थिक विधेयक, २०७७०३(२०७७)२०७७।०३।३१डाउनलोड
२७.२०७७प्रदेश एफ.एम. रेडियो तथा टेलिभिजन संचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७०४(२०७७)२०७७।०४।०५डाउनलोड
२८.२०७७गाउँ सभा र नगर सभाको कानून निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७०५(२०७७)२०७७।०४।०५डाउनलोड
२९.२०७७जनलोकपाल सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७०६(२०७७)२०७७।०५।०३डाउनलोड
३०.२०७७प्रदेश संचारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७०७(२०७७)२०७७।०५।०३डाउनलोड
३१.२०७७प्रादेशिक विधुत सम्बन्धी विधेयक, २०७७०८(२०७७)२०७७।०६।२५डाउनलोड
३२.२०७७गाउँ सभा/नगर सभा/जिल्ला सभाको कार्य संचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७०९(२०७७)२०७७।०६।२५डाउनलोड
३३.२०७७प्रदेश अनुसन्धान व्यूरो विधेयक, २०७७१०(२०७७)२०७७।०७।०४डाउनलोड
३४.२०७७प्रदेश दुग्घ विकास वोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७७११(२०७७)२०७७।०७।०४डाउनलोड
३५.२०७७मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७७१२(२०७७)२०७७।०७।२५डाउनलोड
३६.२०७७वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७७१३(२०७७)२०७७।०९।०१डाउनलोड
३७.२०७७प्रदेश उद्योग व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७१४(२०७७)२०७७।०९।२९डाउनलोड
३८.२०७७बालवालिकाको हक-अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७१५(२०७७)२०७७।०९।२९डाउनलोड
३९.२०७७प्रदेश निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७१६(२०७७)२०७७।१०।२८डाउनलोड
४०.२०७८प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७८१ (२०७८)२०७८।०३।३१डाउनलोड
४१.२०७८विनियोजन विधेयक, २०७८२ (२०७८)२०७८।०३।३१डाउनलोड
४२.२०७८प्रदेश पदक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८ ३(२०७८ )२०७८।०७।१६डाउनलोड
४३.२०७८स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८६(२०७८)२०७८।०८।१०डाउनलोड
४४.२०७८जाँचवुझ आयोगको गठन तथा काम कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८७(२०७८)२०७८।१२।१४डाउनलोड
४५.२०७९प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७९१(२०७९)२०७९।०१।१४डाउनलोड
४६.२०७९प्राविधिक विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७९२(२०७९)२०७९।०१।१४डाउनलोड
४७.२०७९मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक (आर्थिक विधेयक), २०७९३(२०७९)२०७९।०३।३१डाउनलोड
४८.२०७९आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रदेश संचित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७९४(२०७९)२०७९।०४।०१डाउनलोड
४९.२०७९प्रदेश प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद स्थापना र संचालन गर्न बनेको विधेयक५(२०७९)२०७९।०५।०६डाउनलोड
५०.२०७९प्रदेश संचार सम्बन्धी ऐन २०७७ लाई संशाेधन गर्न बनेको विधेयक६(२०७९)२०७९।०५।०६डाउनलोड
५१.२०७९संस्था दर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक७(२०७९)२०७९।०५।०६डाउनलोड
५२.२०७९खोप सेवा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक८(२०७९)२०७९।०५।३०डाउनलोड
५३.२०७९प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक९(२०७९)२०७९।०६।०९डाउनलोड
५४.२०७९कर तथा गैरकर राजश्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक१०(२०७९)२०७९।०६।०९डाउनलोड
५५.२०७९प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक११(२०७९)२०७९।०६।१४डाउनलोड