कार्यालयको दरबन्दी संरचना

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा रहेको दरबन्दी संरचना