कार्यालयको दरबन्दी संरचना

 

क्र.सं. कार्यको विवरण पद कर्मचारीको नाम
१, प्रदेश प्रमुखज्यूको निजी सचिव शाखा अधिकृत सुनिलकुमार झा
२. सचिवज्यूको सहयोगी नायव सुब्बा  
    का.स. रामनारायण राउत
३. सूचना तथा समन्वय शाखा उपसचिव  
शाखा अधिकृत  
प्रोटोकल अधिकृत  
कम्प्युटर अधिकृत शत्रुधन यादव
नायव सुब्बा योगेन्द्र खर्गा:
ह.स.चा. विजयकुमार यादव
का.स. मिथिलेशकुमार मण्डल
ब्यवस्थापन शाखा उपसचिव होमप्रसाद घिमिरे
कानून अधिकृत प्रकाश चापागाई
लेखा अधिकृत प्रह्लाद भुजेल
शाखा अधिकृत शंकरलाल कर्ण

(जिन्सी सम्बन्धी कार्य समेतगर्नेगरी)

कम्प्युटर अपरेटर मनोजकुमार दास
ह.स.चा. महेन्द्र दास
का.स. विशेश्वर यादव

 

Copyright@2018 Office of the Chief State By IT Home