मिति २०७७।०६।०६ गते प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन,२०७६ को दफा ६६ बमोजिम प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्षज्यूबाट प्रदेश लोक सेवा आयोगको आ.व. २०७६।७७ को वार्षिक प्रतिवेदन माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू समक्ष प्रस्तुत

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *