विधेयक प्रमाणीकरण

मधेश प्रदेशको प्रदेश सभाबाट पारित भई आएको विधेयकहरु ‘मधेश प्रदेशका केही कानूनलाई संशोधन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था…

विधेयक प्रमाणीकरण

मधेश प्रदेशको प्रदेश सभाबाट पारित भई आएको विधेयक ‘प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक…

विधेयक प्रमाणीकरण

मधेश प्रदेशको प्रदेश सभाबाट पारित भई आएको विधेयक ‘प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तथा…

विधेयक प्रमाणीकरण

मधेश प्रदेशको प्रदेश सभाबाट पारित भई आएको विधेयक ‘मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न…

बिधेयक प्रमाणीकरण

मधेश प्रदेशको प्रदेश सभाबाट पारित भई आएका विधेयक ‘जाँचवुझ आयोगको गठन तथा काम कर्तव्य र अधिकारको…

आज मिति २०७८/०८/१० गते माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूबाट विधेयक प्रमाणीकरण

प्रदेश नम्बर २ को प्रदेश सभाबाट पारित भई आएका विधेयक ‘स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको…

मिति २०७८/०७/१६ गते माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूबाट विधेयक प्रमाणीकरण

प्रदेश नम्बर २ को प्रदेश सभाबाट पारित भई आएका विधेयक ‘प्रदेश पदक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको…

मिति २०७८।३।३१ गते माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूबाट दुई विधेयकहरु प्रमाणीकरण

प्रदेश नम्बर २ को प्रदेश सभाबाट पारित भई आएका विधेयकहरु ‘प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन…

मिति २०७७/१०/२८ गते माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूबाट एक बिधेयक प्रमाणीकरण

प्रदेश नम्बर २ को प्रदेश सभाबाट पारित भई आएका विधेयक ‘प्रदेश निजामती सेवाको गठन, संचालन र…

मिति २०७७/०९/२९ गते माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूबाट दुई बिधेयकहरु प्रमाणीकरण

          प्रदेश नम्बर २ को प्रदेश सभाबाट पारित भई आएका दुईवटा विधेयकहरु…