पूर्व प्रदेश प्रमुखज्यूहरु

 
 
मा. डा. राजेश झा अहिराजज्यू
प्रदेश प्रमुख
मिति २०७७।११।०७ देखि २०७८।०५।०२
 
 
 

 

मा. तिलक परियारज्यू

प्रदेश प्रमुख

मिति २०७६।०७।१७ देखि २०७७।११।०७

 


मा. रत्नेश्वरलाल कायस्थज्यू

प्रदेश प्रमुख

मिति २०७४।१०।५ देखि २०७६।०७।१७

 

Copyright@2018 Office of the Chief State By IT Home